Autopůjčovna - Půjčovní podmínky

Půjčovní podmínky

1. Předmět smlouvy

Společnost Czechocar, a. s. (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají podle ustanovení § 630 a násl. Obchodního zákoníku tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Pronajímatel se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek sjednaných v této smlouvě přenechat nájemci dopravní prostředek (motorové vozidlo) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za užívání tohoto dopravního prostředku nájemné ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Výše nájemného a podmínky platby

Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify a je uvedena v této smlouvě. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně zpravidla po každých třiceti dnech nájmu.

3. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah dle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce pronajímatele písemně požádá a pronajímatel toto písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí pojištění (viz dále bod 5), pokud tyto byly sjednány při uzavření smlouvy. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy a může mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestně právní postih. Nájemce je v takovém případě povinen, za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli zaplatit mimo nájemné i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek o rozsahu krytí (viz dále bod 5). Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla, je nájemce povinen mimo jiné zaplatit penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného do té doby, než nájemce ohlásí pronajímateli ztrátu, popřípadě poškození vozidla, nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak nedozví. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu včetně dokladů od vozu, klíčů, povinné výbavy a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozu formou záznamu ve smlouvě. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství, povinné výbavy a dokladů od vozu na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů od vozu, klíčů a příslušenství musí převzít pronajímatelem určený pracovník. Speciální režim je na pobočce Letiště Václava Havla Praha, kde jsou vozidla přebírána určenými pracovníky Letiště Praha a. s. na stanovišti CHECK-IN pro autopůjčovny v prostoru areálu Parkingu „C“. O převzetí je vždy sepsán předávací protokol, s nímž se nájemce (v otevíracích hodinách pobočky) musí dostavit na pobočku k ukončení smlouvy. Pokud vozidlo neprojde tímto stanovištěm a není potvrzen předávací protokol podepsaný určeným pracovníkem Letiště Praha a. s. a nájemcem, pronajímatel Czechocar, a. s. nepovažuje vozidlo za vrácené, se všemi případnými důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.). V případě odevzdání vozidla v hotelové recepci je nájemce povinen o tomto písemně včas informovat pronajímatele. V opačném případě je nájemce povinen platit penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného až do doby, kdy se pronajímatel o odevzdání předmětného vozidla dozví. Vozidlo je nájemci vždy předáno s plnou nádrží a stejně tak by mělo být i vráceno. V případě vracení nedotankovaného vozidla bude nájemci účtována cena obvyklá s navýšením min. 30%. Při převozu domácích zvířat je nájemci účtován jednorázový poplatek 500 Kč. Poplatek od 500 Kč do 3.000 Kč bude nájemci účtován v případě silně znečištěného interiéru u vraceného vozidla.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, obvyklým způsobem a udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneumatikách, taktéž dodržovat všechny dopravní, celní a jiné právní předpisy za účelem zabránění vzniku škody. Nájemce je povinen přistavit vozidlo na garanční prohlídky dle servisního intervalu. Překročení limitu km nebo případné nepřistavení vozidla k servisní kontrole bude penalizováno (viz ceník). Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání pronajatého vozidla jiným osobám než uvedeným v této smlouvě. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob. Nájemce nesmí používat na vozidle žádnou formu reklamy bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Nájemce zejména nesmí zanechat v zaparkovaném vozidle klíče nebo doklady od vozu a vždy je povinen parkující vozidlo řádně zabezpečit za použití všech dostupných prostředků či systémů. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. Porušení některé z těchto povinností (viz bod 4) je podstatným porušením této smlouvy a činí nájemce zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla. Stejně tak je nájemce odpovědný za škody vzniklé v důsledku nesprávného užívání vozidla včetně poplatků za odtažení vozidla. V případě potřeby je pronajímatel povinen do 24 hodin od nahlášení závady, která znemožňuje užívání vozidla, přistavit vozidlo náhradní.

5. Odpovědnost za škody a pojištění

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Odpovědnost nájemce za škodu na vozidle může být v této smlouvě omezena v případě, že nájemce svým podpisem na přední straně této smlouvy potvrdí přijetí podmínek níže uvedených připojištění (nebo některých z nich) a uhradí poplatek (je-li požadován) za toto finanční krytí dle této smlouvy. CDW – havarijní pojištění vozu s omezenou spoluúčastí 10% (min. 10.000 Kč) za způsobenou škodu. V ceně CDW je dále zahrnuto SLI + RAP + TP1. Viz popis níže. SLI – zákonné pojištění provozu vozidla kryje škody způsobené třetím stranám (zelena karta). RAP – silniční asistenční služby. TP1 – poplatek za přenesení odpovědnosti proti krádeži vozu se spoluúčastí 10% min. 10.000 Kč. SCDW – poplatek za úplné přenesení odpovědnosti za škodu způsobenou vlastním zaviněním z nájemce na pronajímatele s nulovou spoluúčastí (viz Přehled poplatků). Přenesení odpovědnosti se nevztahuje na poškození čelního skla, podvozku, pneumatik, disků a poklic kol, krádež rádia, satelitní navigace a s tím vzniklé škody. TP2 – poplatek za přenesení odpovědnosti proti krádeži vozu s nulovou spoluúčastí. TWP – poplatek za přenesení odpovědnosti pro krytí škody na pneumatikách a čelním skle s nulovou spoluúčastí. IIC – Poplatek za asistenční služby poskytované Czechocar, a. s. v zahraničí. V případě výjezdu do zahraničí bez tohoto poplatku, klient bere na vědomí, že mu nebude garantována součinnost při řešení pojistných a jiných nestandardních událostí mimo území ČR. PAI – poplatek za zprostředkování připojištění sedadel dle charakteru pojistné události (až do výše 200.000 Kč/ sedadlo – viz Pojistné podmínky). Z titulu finančního krytí (výše uvedené varianty) však nelze omezit odpovědnost nájemce pro případ, kdy ke škodě dojde v důsledku porušení povinností dle této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, a to nezávisle na zavinění nájemce. V případě poškození vozu v rámci dvou nebo více škodných událostí posuzují se tato poškození z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Nájemce tímto dává souhlas, že pokuty (penále) za dopravní přestupky způsobené provozem vozidla v době trvání jeho smlouvy, mu budou přeúčtovány, a to i prostřednictvím jeho kreditní karty i v jeho nepřítomnosti. Škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů od vozidla, klíčů nebo nářadí patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce. V případě, že nelze ukončit smlouvu při vracení vozidla, nájemce souhlasí s doúčtováním – a to i z jeho platební karty bez jeho přítomnosti – za nedoplněné pohonné hmoty nebo jiné položky vyplývající ze smlouvy. Při odcizení vozu odpovídá nájemce za škodu ve výši spoluúčasti. Uzavřel-li nájemce smluvní pojištění (CDW), odpovídá v případě odcizení vozidla částkou 10% min. 10.000 Kč (viz TP1).

6. Postup v případě škodní události

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla nebo jeho částí a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob, je nájemce vždy povinen ihned přivolat policii, bez ohledu na výši škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě škodní události je nájemce povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě. Tiskopis je součástí dokladů od vozidla. Potvrzení o účasti na nehodě nebo vzniku jiné škody dalším stranám je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. V případě vzniku škody odcizením celého vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá pronajímateli za vzniklou škodu částkou 50% z celkové škody, minimálně však 50.000 Kč.

7. Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pro případ, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu s touto smlouvou, či způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda nebo hrozba škody značného rozsahu, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, a to bez náhrady. Stejně tak je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy, neplatí-li nájemce řádně a včas fakturované platby či porušuje-li své povinnosti dle této smlouvy.

8. Ostatní smluvní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Nájemce souhlasí s tím, že budou pořízeny kopie jeho dokladů a údaje z této smlouvy včetně jeho osobních budou elektronicky zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele. Rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky a místně příslušným je soud pronajímatele. Rozhodné znění nájemní smlouvy a všeobecných podmínek je v českém jazyce.

Uváděné poplatky odpovídají platnému ceníku společnosti a neobsahují DPH v zákonné výši.

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby, plnit povinnosti plynoucí ze smlouvy o pronájmu vozidla a zároveň abychom mohli plnit na nás kladené zákonné požadavky.

Jaký máme právní důvod ke zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: (I) plnění zákonných povinností naší společnosti jako správce vůči, finančnímu úřadu a dalším institucím, (II) plnění povinností smlouvy o pronájmu vozidla, (III) oprávněné zájmy naší společnosti jako správce spočívající v ochraně majetku, řádném zajištění poskytování našich služeb v souladu s nastavenými standardy a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a komu údaje předáváme?

Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tedy Czechocar a.s., IČ: 25054503, zpracováváme je pro naši interní potřebu a předáváme je pouze na výzvu příslušných orgánů a pojišťovně při likvidaci škod a objasňování přestupků v rámci silničního provozu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Veškeré údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, resp. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, poté budou neprodleně vymazány / zlikvidovány.

Jaká máte práva?

Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, zároveň máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Autopůjčovna Czechocar a.s.

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.